Proszę włączyć w przeglądarce Javascript żeby strona mogła prawidłowo funkcjonować

Zasady współpracy z europa-connections

§

1. Ustalenia ogólne

Wszelkie transakcje między europa-connections i zleceniodawcą regulowane są tymi zasadami współpracy w ich najnowszej wersji. Warunki współpracy zleceniodawcy jak również umowy dodatkowe, uzupełnienia albo ustalenia są ważne tylko wtedy, jeśli zostaną jednoznacznie przez europa-connections uznane i pisemnie potwierdzone.

2. Przyjęcie i realizacja zlecenia

Realizacja zlecenia zaczyna się od momentu złożenia zamówienia. Zlecenie musi być złożone przez zleceniodawcę pisemnie i przekazane w formie listu, telefaksu lub drogą elektroniczną jako e-Mail. europa-connections dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zlecony projekt celowo, efektywnie i oszczędnie. Jeśli przyjęcie zlecenia nie zostało pisemnie potwierdzone przez europa-connections, to takim potwierdzeniem jest wystawiony rachunek. Jeśli przy zleceniu podany jest termin dostawy, to jest on wiążący tylko po jednoznacznym, pisemnym potwierdzeniu przez europa-connections. europa-connections ma prawo odrzucić zlecenie bez podania powodów. Jeśli zleceniodawca nie dotrzymuje warunków współpracy, szczególnie jeśli zalega z płatnością to europa-connections może zlecone projekty do momentu spełnienia warunków całkowicie lub częściowo przerwać lub z nich zrezygnować.

3. Koszty, ceny, koszty dodatkowe, warunki płatności

Po przyjęciu zlecenia europa-connections kalkuluje związane z jego realizacją koszty operacyjne. Realizacja zamówienia zaczyna się zasadniczo dopiero po wpłynięciu skalkulowanej kwoty honorarium na nasze konto bankowe (rachunek bankowy). europa-connections ma prawo w miarę potrzeby wystąpić o nadpłatę kosztów dodatkowych przekraczających skalkulowaną kwotę. Zleceniodawca zobowiązuje się jak najszybciej ją zrealizować. Staramy się o oszczędne wykorzystanie środków i stosujemy następujące stawki:

a) Samochód - 1,00 Euro/km
b) komunikacja masowa lub samolot – według potrzeb
c) noclegi – według potrzeb
d) pozostałe koszty – według potrzeb zgodnie ze zleceniem

Zlecenia od nowych klientów przyjmowane są wyłącznie za pełną przedpłatą

Rozliczenie z zarejestrowanymi klientami może mieć miejsce w formie rachunku, płatnego w ciągu 10 dni kalendarzowych od jego wystawienia, bez potrącenia skonta. Przy przekroczeniu terminu płatności przez zleceniodawcę europa-connections jest upoważnione do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 9% p.a. ponad stopą procentową Basiszinssatz ECB (Europejski Bank Centralny).
Niezależnie od tego zastrzegamy sobie możliwość podjęcia dodatkowych kroków prawnych.
Jeśli europa-connections w imieniu i na koszt zleceniodawcy zatrudnia firmy obce (jak np. tłumacze, adwokaci, notariusze, architekci, rzeczoznawcy itp) to ich rachunki mogą mieć inne terminy płatności. W takim przypadku zleceniodawca zobowiązuje się te płatności uiścić bez potrąceń i w terminie.
europa-connections może zażądać zapłaty pełnego rachunku z góry.
europa-connections ma prawo klientów zalegających z płatnością wyłączyć z obsługi, również wtedy gdy zostały zawarte odpowiednie umowy. Zmiany cen, błędy w druku lub pomyłki są zastrzeżone.
Usługi dodatkowe, przekraczające zakres zlecenia zostaną zleceniodawcy doliczone do rachunku kwotą 150,00 Euro za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

4. Zastrzeżenie prawa własności, termin realizacji

europa-connections zastrzega sobie prawo własności na wykonane dla zleceniodawcy usługi lub dostawy aż do momentu pełnej zapłaty za nie. Wszelkie umowy o dostawie lub usłudze muszą być ustalone pisemnie. Potwierdzenie zlecenia musi mieć formę pisemną i być dostarczone pocztą, w formie e-Mail lub telefaksu. Umówiony termin dostawy zaczyna się od daty kiedy potwierdzono otrzymanie zlecenia. Jeśli potrzebne do wykonania zlecenia dane albo dokumenty zleceniodawca przekaże z opóźnieniem, to termin dostawy przedłuża się automatycznie. Przy niedotrzymaniu terminu dostawy przez europa-connections zleceniodawca jest upoważniony ustalić ostateczny termin dostawy. Jeśli ten termin nie zostanie przez europa-connections dochowany to zleceniodawca ma prawo wycofania się z umowy. europa-connections ma prawo do wykonania dostaw częściowych, chyba że jednoznacznie ustalono inaczej. W przypadku usterek technicznych, strajku albo siły wyższej zleceniodawca nie ma prawa do odszkodowania za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zlecenia.

5. Odstąpienie od umowy

Jeśli zleceniodawca wycofuje się ze swojego zlecenia jest zobowiązany do wyrównania skalkulowanych strat z tytułu straty zlecenia lub zapłaty za do tej pory wykonane prace. Zapłacone koszty operacyjne nie zostają zwrócone. Reklamacje uznajemy tylko wtedy, jeśli zostaną przedstawione pisemnie w ciągu 10 dni kalendarzowych od dostawy. Wyniki zlecenia nie mogą zostać zmienione gdyż wtedy przepada rękojmia. Rękojmia ogranicza się do poprawy lub usługi zastępczej. europa-connections odpowiada tylko za szkody spowodowane niedbalstwem lub świadomie złą wolą. Jako odszkodowanie ustalona jest kwota 5% wartości zlecenia. Nie odpowiadamy za błędy w dokumentach. Jeśli europa-connections musi się wycofać z wykonania zlecenia z powodów od nas niezależnych do tej pory przez zleceniodawcę już opłacone koszty zostaną rozliczone z poniesionymi wydatkami i reszta zwrócona zleceniodawcy. Za do tej pory wykonane prace europa-connections przedstawi zleceniodawcy rachunek.

6. Prawa autorskie i Copyright

Prawa autorskie do opublikowanych a wykonanych przez europa-connections prac pozostają przy europa-connections. Zleceniodawca otrzymuje po dokonaniu pełnej zapłaty, jeśli nie ustalono inaczej, prawo użytkowania wykonanych prac. Wykorzystanie takich prac w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach, szczególnie na stronach internetowych jest bez pisemnego zezwolenia przez europa-connections, o ile nie zostało ustalone inaczej, niedopuszczalne. europa-connections zastrzega sobie prawo do zamieszczenia danych autorskich w wykonanych pracach oraz podania ich jako referencje na swoich stronach internetowych. Propozycje zleceniodawcy lub jego współpraca nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia. Wraz z przekazaniem nam materiałów źródłowych (teksty, grafiki, wzorce, wzory towarowe itd.) zleceniodawca zwalnia nas z odpowiedzialności za ich zawartość i gwarantuje przekazać materiały które nie naruszają praw osób trzecich.

Prawa: wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone.

Jeśli nie ustalono inaczej, zleceniodawca otrzymuje czasowo i przestrzennie nieograniczone prawo użytkowania pełnych wyników zlecenia. Nie zawarte jest w tym prawo do przerabiania wyników projektu, przenoszenia i przerabiania w innych niż ustalone mediach, prawo do eksklusywności i przenoszenia praw na osoby trzecie. Nie istnieje zasadnicze prawo do zwrotu tekstów źródłowych. Takie prawo może jednak zostać ustalone w umowie. Ograniczenie odpowiedzialności: odpowiedzialność za szkody lub straty ograniczona jest tylko do wartości danego zlecenia. Jeśli mimo dokładnej kontroli na przekazanych przez nas nośnikach danych zostaną stwierdzone wirusy, konie trojańskie lub podobne elementy odpowiadamy za to tylko w przypadku rażącego niedbalstwa albo świadomie złej woli.

7. Użytkowanie danych osobowych

europa-connections pobiera i wykorzystuje dane osobowe klienta w ramach otrzymanego zlecenia celem jego wypełnienia oraz rozliczenia według obowiązujących przepisów. Inne, w ramach obowiązujących przepisów dopuszczalne wykorzystanie tych danych jest możliwe.

8. Ochrona danych i utrzymanie tajemnicy

europa-connections zobowiązuje się w czasie wykonywania zlecenia jak również przez dwa następne lata wszelkie poufne informacje które otrzyma celem wykonania zlecenia traktować poufnie. Jako poufne traktowane są te informacje, które nie są ogólnie znane i które są traktowane jako poufne przez zleceniodawcę albo z których wynika, że muszą być traktowane poufnie. Wszyscy współpracownicy europa-connections są zobowiązani do dotrzymania tajemnicy. Informacje, które były znane obu stronom przed ich przekazaniem oraz te, które bez winy europa-connections zostaną opublikowane nie są traktowane jako poufne.

9. Pozostałe ustalenia

Przy umowie ma zastosowanie tylko i wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego. Przepisy konwencji Narodów Zjednoczonych CISG nie znajdują zastosowania. O ile jednoznacznie nie ustalono inaczej to również przy umowach z zagranicznymi zleceniodawcami znajduje zastosowanie prawo niemieckie.

10. Ważność, sąd właściwy

Przy braku ważności jednego z w/w punktów ważność pozostałych jest nienaruszona.
Sądem właściwym jest sąd rejonowy w Kolonii.

Wersja 01 maja 2024

Powyższe zasady współpracy jako pdf