Proszę włączyć w przeglądarce Javascript żeby strona mogła prawidłowo funkcjonować

Ochrona danych osobowych

§

  

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych służy użytkownikowi strony www.europa-connections.eu jako informacja o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z tej strony i wszystkich związanych z nią ofert online. "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Identyfikowalna jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. Wszystkie pozostałe terminy użyte w oświadczeniu o ochronie danych europa-connections są zgodne z przepisami podstawowego rozporządzenia o ochronie danych. W tym kontekście odnosimy się w szczególności do art. 4 RODO.

Korzystanie z serwisu jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, jak również treści i oferowanych usług. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskuje się zgodę osoby, której dane dotyczą.

1. Nazwa lub nazwisko oraz adres administratora danych

  europa-connections
  Postfach
  D-50733 Köln
  fon: +49 221 789 44 27
  fax: +49 221 789 44 28
  e-Mail: info@europa-connections.eu
  sms: wyślij nam sms
  Uwaga: Nie wszystkie sieci obsługują funkcję sms dla numerów stacjonarnych. W takim przypadku prosimy o przesłanie nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego:

  

2. Prawa osoby, której dotyczą dane

W odniesieniu do wszystkich danych osobowych dotyczących użytkownika serwisu, użytkownik ma następujące prawa:

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 13, 14 RODO
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO
 • Prawo do korekty na mocy art. 16 RODO
 • Prawo do odstąpienia od umowy ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
 • Prawo do niepodlegania automatycznym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO

Ponadto każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z administratorem danych.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez europa-connections.

3. Uzyskiwanie ogólnych informacji i danych

Jeśli dostęp do strony internetowej odbywa się bez zarejestrowania się lub przekazania informacji kontrolerowi ("wykorzystanie informacji"), gromadzone będą jedynie dane osobowe, które przeglądarka internetowa przekazuje do serwera strony internetowej. Podczas odwiedzin na stronie internetowej gromadzone są następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa:

 • adres IP
 • data i czas dostępu do strony
 • różnica stref czasowych w stosunku do GMT
 • zawartość strony internetowej
 • status dostępu (status HTTP)
 • ilość przesyłanych danych
 • strona, z której system dostępu wchodzi na tę stronę
 • typ i wersja przeglądarki internetowej
 • język i wersja przeglądarki internetowej
 • system operacyjny używany przez system dostępu
 • dostawca usług internetowych systemu dostępu

Wykorzystanie tych ogólnych danych i informacji nie pozwala europołączeniom na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat danej osoby. Powyższe dane przechowywane są również w tzw. plikach logów na serwerach osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności i optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, co jednocześnie uzasadnia uzasadnione zainteresowanie europa-connections w zakresie przetwarzania danych. Dane te nie są i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

4. Nawiązanie kontaktu drogą mailową lub korzystając z formularza kontaktowego

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z administratorem danych za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez użytkownika zostaną automatycznie zapisane. Dane przesłane przy kontakcie z nami obejmują przede wszystkim:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Numer telefaksu
 • Adres e-mail

Jeśli użytkownik podczas kontaktu z nami poda dalsze dane osobowe, informacje te są zawsze podawane dobrowolnie. Cel przetwarzania danych otrzymanych podczas nawiązywania kontaktu polega wyłącznie na przetwarzaniu zapytania lub nawiązywaniu kontaktu z odpowiednim użytkownikiem. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Zgodę udzieloną w kontekście ustanowienia kontaktu w celu przetwarzania odpowiednich danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych kontaktując się z nami drogą mailową. Należy pamiętać, że w takim przypadku zapytanie lub zlecenie nie może być dalej rozpatrywane. Odwołanie lub sprzeciw można zgłosić wysyłając e-mail na adres e-mail administratora danych.

5. Przekazanie danych w kontekście zapytań o kalkulację kosztów lub udzielenia zlecenia

Jeżeli użytkownik serwisu korzysta z "formularza zamówienia" udostępnionego mu przez europa-connections, dane osobowe przekazane przez użytkownika będą przechowywane w celu realizacji zgłoszenia. Dane wysyłane celem zrobienia kalkulacji lub złożeniu zamówienia obejmują przede wszystkim:

 • zwrot grzecznościowy
 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • numer telefaksu
 • adres e-mail
 • strona internetowa

Jeśli użytkownik przy zapytaniu o kalkulację kosztów lub przy udzieleniu zlecenia przekaże dodatkowe dane osobowe to informacje te zawsze podawane są dobrowolnie. Celem przetwarzania otrzymanych danych w przypadku zapytania o kalkulację kosztów lub przy udzieleniu zlecenia jest wyłącznie ich realizacja lub nawiązanie kontaktu z odpowiednim użytkownikiem. Przekazane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie odpowiednich danych osobowych udzielona w ramach zapytania ofertowego może zostać w każdej chwili odwołana. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że w takim przypadku zapytanie lub zlecenie nie może być dalej rozpatrywane. Odwołanie lub sprzeciw można zgłosić wysyłając e-mail na adres e-mail administratora danych. Dane przekazane w kontekście udzielenia zamówienia są przechowywane przez administratora danych zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, którym podlega, w celu wypełnienia obowiązków w zakresie pobierania danych wymaganych do przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego.

6. Składanie dokumentów aplikacyjnych

W ramach procesu składania wniosków administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe przekazane przez wnioskodawców. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w ramach procedury składania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną do administratora danych. Jeżeli administrator zawiera z wnioskodawcą umowę o pracę, przekazywane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia decyzji o odrzuceniu wniosku. Ma to zastosowanie z wyjątkiem tego, że usunięciu nie sprzeciwiają się żadne inne uzasadnione interesy administratora danych, takie jak obowiązek dowodu w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

7. Rutynowe blokowanie i usuwanie danych osobowych

europa-connections przetwarza i przechowuje dane osobowe zasadniczo w celu uzyskania lub realizacji zleceń jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w zakresie, w jakim zostało to przewidziane przez europejskiego ustawodostawcę lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator danych. Jeśli cel przechowywania danych został osiągnięty lub upłynął ich ustawowy okres przechowywania określony w dyrektywie europejskiej lub innej ustawie, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania z tej strony odbywa się na ogół na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tak aby uzyskać uprzednią zgodę osoby, której dane dotyczą.
We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w kontekście korzystania z tej strony internetowej jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.